Inovační strategie najde své místo také ve vašem podniku

Inovace může v podniku probíhat opravdu v mnoha oblastech. Někdy se může jednat pouze o dílčí proces, během kterého dochází ke změně například jen obalu produktu, přičemž všechno ostatní zůstává zachováno. Jindy se však může jednat o komplexní proces, který se zaměřuje na vývoj a tvorbu úplně nového produktu, s čímž následně souvisí také inovace v oblasti technologií, marketingu, mnohdy také organizační struktury.
nápis inovace
Přístupy k vymezení inovační strategie:
·         Výzkumně-vývojové – problematika inovace produktů a samotného výrobního procesu je řazena mezi výzkumně-vývojové strategie v rámci souboru funkčních strategií týkajících se oblasti marketingu, výroby, lidských zdrojů a také financí. V mnoha podnicích plní klíčovou úlohu zejména v důsledku neustálých změn probíhajících ve většině konkurenčních odvětví.
§  Ofenzivní – klade důraz na technologické inovace a vývoj nových produktů.
§  Defenzivní – zaměřuje se spíše na modifikace produktu a na schopnost napodobovat. Podnik se tímto způsobem snaží získat takovou technologii, díky které by si udržel své postavení na trhu.
§  Kombinovaná
Inovační úsilí podniku směřuje zejména k:
·         tvorbě a vývoji nových produktů,
·         uplatnění nových technologií,
·         spokojenosti zákazníků a jejich trvalému udržení a k úspěšnému prodeji těchto produktů,
·         snaze dosahovat trvalé prosperity.
Dimenze inovační strategie nových produktů:
·         Výrobkově-technické – snaží se uplatnit nejnovější poznatky vědy a techniky při produkci nových produktů.
·         Výrobně-technologické – snaží se uplatňovat nové technologie, které vyžaduje výroba nových produktů.
·         Obchodní – zaměřuje se na zjištění, pro kterou oblast trhu, a pro které segmenty zákazníků budou nové produkty určené.
business man
Postoje k inovačnímu programu v podniku:
·         Zaměstnanci všech ovlivňujících složek podniku by měli pracovat v týmu.
·         K řešení je vhodné přizvat také zákazníka a subdodavatele.
·         Je potřeba projednat názory všech zúčastněných.
·         Je velice nutné dbát na věcné, časové a finanční plnění programu.